اعضایی کمیته ورزشی ماهیگیری استان همدان

سمیه همتی رییس کمیته ماهیگیری

 رضاسیستانی نایب رییس

بهزاد همتی روایط عمومی کمیته ماهیگیری

سید علی کمونه دبیر و مسئول مسابقات کمیته ماهیگیری

علی الهی مسئول برگزاری اردو و مسابقات

/ 0 نظر / 26 بازدید